Mensendieckpraktijk Buitenveldert, gevestigd aan Dikninge 19, 1083 TX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mensendieck-buitenveldert.nl Dikninge 19, 1083 TX Amsterdam 020-6440273
C. van De Nesse en K. Hueting zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Mensendieckpraktijk Buitenveldert. Zij zijn te bereiken via info@mensendieck-buitenveldert.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mensendieckpraktijk Buitenveldert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mensendieckpraktijk Buitenveldert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensendieck-buitenveldert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mensendieckpraktijk Buitenveldert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om een behandeldossier aan te kunnen maken volgens de voorwaarden die de zorgverzekeraars ons opleggen.
I.v.m. declareren bij uzelf of de zorgverzekeraar.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mensendieckpraktijk Buitenveldert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mensendieckpraktijk Buitenveldert) tussen zit. Mensendieckpraktijk Buitenveldert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Winmens, dit is een declaratieprogramma, waarmee wij de behandelingen declareren bij de betreffende zorgverzekeraars, de nota’s maken voor de betalingen en de nodige gegevens verwerken voor het patiëntendossier, teneinde een doeltreffende oefentherapeutische behandeling te geven en eventueel verslaglegging te doen aan de verwijzer. Dit programma is voorzien van de noodzakelijke beveiliging teneinde de privacy te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mensendieckpraktijk Buitenveldert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen ( nu: 15 jaar na de laatste verwijzing van de patiënt) voor de gegevens van patiënten, zoals persoonsgegevens, adres, behandeldossier, behandeling en meetlijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mensendieckpraktijk Buitenveldert verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mensendieckpraktijk Buitenveldert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mensendieckpraktijk Buitenveldert gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieckpraktijk Buitenveldert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensendieck-buitenveldert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mensendieckpraktijk Buitenveldert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mensendieckpraktijk Buitenveldert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mensendieck-buitenveldert.nl